Natuur&Milieu OverijsselNatuur en Milieu Overijssel is als natuur en milieu educatie consulentschap al bijna 30 jaar actief op het gebied van natuur en milieu educatie. In die 30 jaar is er veel veranderd. In het verleden lag de nadruk bij educatie veelal op kinderen uit het basisonderwijs, tegenwoordig worden veel meer doelgroepen aangesproken zoals jongeren, ouderen of bewoners van een bepaalde wijk of gemeente. Ook is de focus op natuur verbreed en ligt duurzaamheidsbeleid van overheden vaak ten grondslag aan de educatieve programma’s. Thema’s als energiebesparing, waterveiligheid, waterkwaliteit en duurzaamheid zijn actueel. Tegenwoordig spreken we dan ook over educatie, communicatie en participatie voor duurzame ontwikkeling of over duurzaamheidseducatie. Het werken in arrangementen vanuit een specifiek beleidsthema in samenwerking met partnerorganisaties, overheden, bedrijven en vrijwilligers is de huidige trend. Op deze manier voorzien wij, nog steeds met veel enthousiasme, scholen van actuele lesmaterialen en educatieve programma’s.


In al deze ontwikkelingen verliest Natuur en Milieu Overijssel de basis van natuur en milieu educatie niet uit het oog, de liefde voor de natuur. Het concept van de Biologieplusscholen spreekt ons daarom enorm aan. Goed natuuronderwijs op basisscholen draagt bij aan de ontwikkeling van meer natuur en milieu bewuste jongeren. Onderzoek wijst uit dat kinderen die op jonge leeftijd in aanraking komen met natuur en milieu educatie op latere leeftijd een sterkere betrokkenheid met de eigen leefomgeving laten zien, iets wat erg belangrijk is voor het behoud van een duurzame samenleving. Daarom wil Natuur en Milieu Overijssel goed natuuronderwijs op basisscholen stimuleren. Wij zullen samen met het Nibi het biologieplus concept in Overijssel actief gaan uitdragen.